ZVÁŽNICA 2023 - PROPOZÍCIE 

Registráciu na Zvážnicu 2023 máme spustenú:

REGISTRÁCIA ZVÁŽNICA 2023


ZVÁŽNICA 2023

gravel race & ride

● Dátum konania: 29. 4. - 30. 4. 2023

● Usporiadateľ:

Lesná halúzka - občianske združenie,

Mgr. Juraj Moško, Ing. Branislav Križan,

Tel.: +421 911 287 569,

zvaznica@gmail.com,

      www.zvaznica.sk


Štart/cieľ: Kaštieľ Antonstál, Antonstál 811/5, Nemšová 914 41


● Trasa:

Sobota – cca. 70 - 80 km / 1250 m

Biele Karpaty, Strážovské vrchy

Štrk, asfalt, poľné a lesné cesty


Nedeľa- cca. 60 - 70km / 1000m

Biele Karpaty, Strážovské vrchy

Štrk, asfalt, poľné a lesné cesty


Podujatie prebieha na podklade gpx súboru. Trasa nie je inak značená. Vyznačené sú iba rýchlostné prémie tzv. "RS".

Presun medzi jednotlivými RS je individuálny a na vlastné riziko, odporúčame dodržať trasu podľa gpx a vychutnať si tak celé podujatie naplno.


Tešiť sa môžete na jedinečný gravel koktejl, namiešaný z miernych lesných stúpaní, gravel highways, ale aj technických singel a double trailov.

Každý deň čakajú na účastníkov 3 rýchlostné skúšky.


Detailná podoba trasy môže byť ešte upravená, najneskôr 7dní pred podujatím bude zaslaná prihláseným účasťníkom mailom.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny.


Podujatie je určené pre cyklopôžitkárov, športovo založených cykloturistov, hobby pretekárov alebo trénovaných amatérov.


● Účastnícky limit: 100


Cieľ je v mieste štartu.

Časový limit každého dňa je 8 hodín.

 

● Afterrace program - v sobotu podvečer budú zaujímavé diskusie v atmosfére vatry a akustickej hudby. Vítaní sú aj rodinný príslušníci a priatelia účastníkov podujatia.


Vyhodnotenie: 1. deň prebehne vyhodnotenie v cieli po absolvovaní poslednej RS všetkými účastníkmi.

                              2. deň buďú vyhodnotené celkové výsledky naprieč kategóriami


Vrátenie čipov v nedeľu v priestore cieľa. Štartové čísla sa nevracajú.


Občerstvenie:  

V cene štartovného je polpenzia (sobotná večera a raňajky v nedeľu).

V priestoroch štartu/cieľu je možnosť dodatočného občerstvenia z partnerského coffeetrucku.

https://oucafe.sk/pojazdna-kaviaren-catering/

V priebehu oboch dní je po trase k dispozícií občerstvovacia stanica.


Časový harmonogram:

Sobota 29. 4. 2023

9:00 - 10:30 prezentácia v mieste štartu, výdaj štartových čísel čipov

11:00 štart


Nedeľa 30. 4. 2023

9:00 štart

17:00 vyhodnotenie


Kategórie: Bicykle s baranmi radíme do kategórie Gravel, ostatné do kategórie Mtb!
Gravel: M, M40, M50

Gravel: Ž, Ž40

Mtb: M, Ž


Pravidlá podujatia:

Podujatie sa koná v duchu zero stress faktor. Účastníci sa presúvajú medzi jednotlivými RS podľa vopred stanovenej trasy ľubovoľne. Rýchlostné skúšky RS, absolvuje každý tempom, aké mu vyhovuje. Priebežné aj celkové poradie sa vypočítava zo súčtu časov RS.


Podmienky účasti na pretekoch:

 • Jazda je povolená na bicykloch bez elektormotoru, typu - gravel, MTB, treking.
 • Cyklistická prilba je povinnou výbavou.
 • Jazda pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok je zakázaná
 • Pretek sa koná za plnej dopravnej premávky.
 • Počas pretekov je v prírode zakázaná akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom. Fajčenie či kladenie ohňov je zakázané.
 • Každý účastník je povinný poskytnúť prvú pomoc inému zranenému účastníkovi. Pri zranení, či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby, sú všetci účastníci povinní nahlásiť tento stav organizátorom


Prihlasovanie:

 • Online prihlasovanie na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené dňa 20. 4. 2023 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu.
 • Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného.
 • Po prijatí platby Vám príde potvrdzovací e-mail a Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím prihlaska@VysledkovyServis.sk.
 • Umiestnenie štartového čísla: viditeľne na riadidlách z predu

 • Štartovné:
 • pri online registrácii a zaplatení 55 € počas februára a marca
 • pri online registrácii a zaplatení 65€ počas apríla
 • na mieste (v prípade nenaplnenia limitu) 80 €


Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok

SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.


Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.


Ustanovenia:

Každý účastník je povinný sa riadiť pokynmi organizátora a ním poverených osôb Každý účastník si je vedomý všetkých dôsledkov spojených s účasťou na podujatí, ktorého sa dobrovoľne zúčastní na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie. Taktiež si je vedomý, že nemôže požadovať od usporiadateľa finančné plnenie alebo uplatňovať iné nároky v prípade akejkoľvek ujmy na zdraví alebo majetku. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za zdravie a život účastníka v priebehu celého športového podujatia Účastník berie na vedomie, že usporiadateľ zodpovedá len za povolenie organizovať podujatie a využiť tak miesta na štart, cieľ. Usporiadateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu záruku za stav trasy, turistických chodníkov, či špecifické podmienky dané napr. počasím alebo horským prostredím. Ak počas podujatia účastník použije verejnú cestu, pozemnú komunikáciu alebo inú dopravnú plochu, berie na vedomie, že je tu potrebné dodržať pravidlá cestnej premávky.

● Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu.

Odporúčame individuálne poistenie pre šport a pohyb v horskom prostredí


VŠETCI PRETEKÁRI SA ZÚČASTŇUJÚ PODUJATIA NA VLASTNÉ RIZIKO.


● V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi.

● Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

● Trasa môže viesť chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.

● Účastník na základe dobrovoľného prihlásenia sa cez www.vysledkovyservis.sk a svojim podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami účastníka pretekov.


Šatne a sprchy: v priestoroch zámočku je možné využit šatne a sprchy .

Wap a servis: v priestoroch zámočku je možné využit wapky a vybaviť základný servis bicykla.


Ubytovanie:

V cene štartovného je ubytovanie vo vlastnom stane na nádvorí kaštieľa.


Ubytovanie v izbách v kaštieli je možné s doplatkom 20 EUR/os./noc len pre účastníkov v obmedzenom počte(treba označit v prihlasovaní).

Ďaľšie možnosti ubyovania v okolí tu:

https://www.ranch13.sk/

https://www.uhliska.sk/


● Účasť na pretekoch predpokladá dobrý zdravotný stav štartujúceho (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže. Povinnosťou pretekára je zabezpečiť dobrý technický stav svojho bicykla pre účasť na pretekoch.


● Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude organizátor alebo ním poverená osoba na trati zhotovovať audiovizuálny záznam (fotografie/video). V tejto súvislosti pretekár udeľuje súhlas na zhotovenie audiovizuálneho záznamu počas pretekov a ich šírenie.


Partneri podujatia: